Informace o nás 

RESYS je dobrovolným a nezávislým sdružením založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Sdružuje občany ČR, kteří dobrovolně respektují základní principy poslání a činnosti RESYS a plní členské povinnosti stanovené Stanovami a dalšími vnitřními předpisy.


Posláním RESYS je organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost,  poskytovat první pomoc při sportovní a rekreační činnosti, v případech přírodních katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, ztrátám na životech a ztrátám na materiálních hodnotách, vést mladé lidi k uvědomělému plnění povinností při ochraně života a zdraví.

Úkoly RESYS jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.