ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

určeno zájemcům o práci zdravotníka na táboech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích pro děti.

Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá po teoretické i praktické stránce laickou první pomoc. Je seznámen s podmínkami pořádání zotavovacích i jiných podobných akcí a způsoby jejich zdravotního zabezpečení. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech kde ošetřuje běžná poranění a nemoci, pečuje o nemocné, vede související zdravotní dokumentaci, podílí se na sestavování jídelníčku, programu dětí a jejich fyzické zátěže, dohlíží na dodržování osobní hygieny účastníků akce, kontroluje stravovací proces, likvidaci odpadů a nezávadnost prostředí.

Přednášky jsou doplněny multimediální prezentací a videoprojekcí výukových pořadů. Praktický nácvik, na nějž je kladen důraz, probíhá zážitkovou metodou za použití standardních nácvikových pomůcek, zdravotnických i improvizovaných prostředků ve školící místnosti i v přírodních podmínkách. Nácvik záchrany tonoucího probíhá v bazéně.

Akreditováno MŠMT

 


aktuální nabídku školení první pomoci a přihlášky najdete nyní na

www.vyukaprvnipomoci.cz


RESYS - záchranná služba je dobrovolným a nezávislým spolekm založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Jeho úkoly jsou šířit zdravotnickou osvětu a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci; podílet se na zdravotnickém zabezpečování sportovních, rekreačních a kulturních akcí podle stanovených podmínek a na základě dohody s pořadatelem; provozovat zařízení první pomoci; spolupracovat s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích; podílet se na ochraně životního prostředí; vytvářet materiálně technické podmínky pro činnost vlastních záchranářů a zabezpečovat jejich odborné vzdělávání; vytvářet odborné publikace, propagační a instrukční materiály zaměřené na zdravotnicko-záchrannou činnost; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí.